понеделник, 12 април 2021 г.

2020 г. – рекордно висока смъртност и рекордно ниска раждаемост

Рекордно висока смъртност и рекордно ниска раждаемост през 2020-а отчете Националният статистически институт. Само за 12 месеца починалите са се увеличили с 15,4% и едва за втори път през последните 100 години надминават 120 00 души, като в същото време набор 2020 наброява едва 59 086 деца, което НСИ определи като най-ниска раждаемост от 100 години насам.

Към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916 548 души, с 34 934 (0,5%) по-малко от 2019 г. Жените са 51,6%, мъжете – 48,4%. На и над 65 г. са 1 504 048 (21.8%) души, с 0,2 проценти пункта повече от 2019 г. Застаряването е по-видимо при жените. Относителният дял на жените на и над 65 г. е 25.3%, а на мъжете – 17.9%. Разликата се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и по-ниската им средна продължителност на живота. Най-голям е делът на населението 65+ в областите Видин (30%), Габрово (29.1%) и Кюстендил (27.7%). В 20 области този дял е над средния. Най-нисък е в областите София (столица) – 17.7%, и Варна – 19.4%.

Децата до 15 г. са 999 014 (14.4%). Няма промяна в дела им спрямо 2019 г. Относителният дял на населението под 15 г. е най-висок в областите Сливен – 18.5% и Бургас – 15.5%. В 17 области този дял е под общия за страната. Най-нисък е в областите Смолян – 11.5% и Габрово – 11.6%.

Общият коефициент на възрастова зависимост в България е 56.7%, т.е. на човек в зависима възраст (под 15 и над 65 г.) се падат по-малко от двама души в активна възраст. През 2019 г. този коефициент е бил 56.4%. Във всички области този показател е над 50% с изключение на София – 48.5%. Най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин – 72.1%, Габрово – 68.8%, и Ловеч – 68.2%.

Застаряването повишава средната ни възраст от 40.4 г. през 2001 г. на 44 г. в края на 2020 г. Към 31.12.2020 г. трудоспособното население е 4,138 млн. души (59,8%) и намалява със 17 хил. души (0.4%) спрямо 2019 г. Над трудоспособна възраст са 1,713 млн. души (24.8%), а под нея – 1,064 млн. (15.4%).

През 2020 г. в страната са регистрирани 59 440 родени деца, 59 086 (99.4%) от които са живородени. За 1 г. броят им намалява с 2452 деца (4.0%). Коефициентът на обща раждаемост през 2020 г. е 8.5‰, а през 2019 г. – 8.8‰. Момчетата са 30 372, момичета – 28 714. На 1 000 момчета се падат 945 момичета. Най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 11.7‰, и София (столица) – 9.9‰. В 19 области тя е под средната за страната. Най-ниските стойности са в областите Видин – 5.8‰, и Габрово – 5.9‰.

Жените във фертилна възраст (15 – 49 г.) са 1,452 млн., като спрямо предходната година намаляват с 13 хил., а спрямо 2011 г. – със 199 хил. През 2020 г. са родени 2897 деца от майки под 18-годишна възраст. Увеличават се родените деца от жени на 40+. През 2020 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.56 и спрямо 2019 г. намалява с 0.02. Средната възраст при раждане на първо дете се увеличава от 27.3 г. през 2019 г. на 27.5 г. през 2020 г. Най-висока е тя в столицата – 30.3 г., най-ниска – в Сливен (22.5 г.).

Миналата година е имало 1043 многоплодни раждания, със 121 по-малко от 2019 г. При 1033 от случаите са родени близнаци, при 10 – тризнаци. Извънбрачни са повече от половината раждания – 35 486 (59.7%). За 79.6% от тях има данни за бащата и най-вероятно тези деца се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак. Най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в областите Ловеч (77.2%) и Враца (76.8%).През 2020 г. са починали 124 735 души, с 16 652 (15.4%) повече от 2019 г. Коефициентът на обща смъртност е 18.0‰. При мъжете тя е по-висока, отколкото при жените – съответно 19.6‰ и 16.4‰.

Общата смъртност по области е от 13.4‰ до 27.7‰. През 2019 г. тя е била в границите от 11.8‰ – в София (столица) – до 22.9‰ във Видин. През 2020 г. тя е най-висока в областите Видин – 27.7‰, Монтана – 25.5‰, Кюстендил и Габрово – по 24.0‰. В 6 области е по-ниска от общата за страната. Най-ниска е в София (столица) – 13.4‰. През 2020-а увеличение на общата смъртност има във всички области. Най-голямо е то във Видин – 4.8 промилни пункта. Най-малко е в област Бургас – 1.2 промилни пункта.

Показателят за преждевременна смъртност през 2020 г. (20.5%) остава непроменен спрямо 2019 г., но има съществени разлики при мъжете и жените. Починалите жени под 65 г. са 13.7% от всички починали жени. Стойността на този показател при мъжете е 26.6%.

През 2020 г. са починали 301 деца до 1 г. Коефициентът на детска смъртност е 5.1‰. През 2001 г. той е бил 14.4‰, а през 2019 г. – 5.6‰. В 12 области детската смъртност е под средната за страната. Най-ниска е тя в областите Русе – 2.0‰, и София (столица) – 2.4‰., а най-висока в областите Сливен (11.7‰) и Монтана (10.8‰).

Няма коментари:

Публикуване на коментар