сряда, 28 юли 2021 г.

Приеха програми за туберкулоза и превенция на хроничните незаразни болести

Министерският съвет прие Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2021-2025 г.

Националната програма съдържа мерки, надграждащи постигнатите резултати в борбата с туберкулозата в страната и включва всеобхватни услуги по превенция, диагностика, лечение, грижи и подкрепа, информират от пресслужбата на Кабинета.

Целите на Националната програма са намаляване на заболеваемостта от туберкулоза с 50% през 2025 г., в сравнение с 2015 г. и намаляване на смъртността от туберкулоза с 75% през 2025 г., в сравнение с 2015 г.

Сред приоритетните области на програмата са осигуряване на висококачествени интегрирани грижи и превенция на туберкулоза в страната, своевременна диагностика и контрол на заболяването, използване на нови диагностични средства, интервенции, стратегии и въвеждане на иновации и др.

Приемането на Националната програма ще допринесе за ограничаване разпространението на туберкулоза в България и страната ще изпълни поетите на международно равнище ангажименти в превенцията и контрола на заболяването и Глобална стратегия на Световната здравна организация за превенция и контрол на туберкулозата до 2030 г.

С друго решение правителството прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г.

Тя съдържа мерки за превенция на сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, диабет и хронични белодробни болести. По експертна оценка на СЗО хроничните незаразни болести са причина за смъртта на 41 млн. души годишно, което представлява 71 % от всички смъртни случаи.

Основната цел на програмата е редуциране на нивото на общите за хроничните болести най-често срещани фактори на риска, сред които поведенчески, биологични, психосоциални и на околната среда, както и активизиране на дейностите по ранна диагностика на основните хронични незаразни болести, посочват от МС.


Приемането на Националната програма цели подобряване на здравното състояние на населението чрез намаляване на заболяемостта и дългосрочните последствия за здравето от най-често срещаните хронични незаразни болести, провеждане на ранна диагностика за откриване на основните хронични незаразни болести, ограничаване на рисковите фактори, в това число поведенчески, психосоциални, на околната среда и др.

Предвижда се през петте години, чрез изпълнението на Програмата да се достигне намаляване с 1% до 5% на смъртността от исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест, хронична обструктивна белодробна болест и диабет тип 2.

Националната програма цели и намаляване до 5% разпространението на рисковите за здравето фактори сред населението над 15 г. - тютюнопушенето, консумацията на алкохол, ниската физическа активност, наднорменото тегло и затлъстяването.

понеделник, 26 юли 2021 г.

НЗОК платила 458 млн. лв. в извънболничната помощ за първото полугодие

НЗОК е изплатила 458 млн. лв. в извънболничната медицинска помощ за първото полугодие на 2021 г., информират от фонда.

Средствата са разпределени за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП), специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), медико-диагностична дейност (МДД) и дентална помощ (ДП). В тях са включени здравноосигурителни плащания за извършена дейност, плащанията по методиката за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка, както и плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването за медиците на първа линия.

По пера парите за ПИМП са в размер на близо 150 милиона лева, като 4,6 млн. от тях са по методиката, при която се заплаща до 85% извършена дейност, а над 22 милиона са за работа на първа линия. Над 2 милиона са изплатените средства на личните лекари за поставени ваксини срещу COVID.

Изплатените средства са СИМП са над 134 млн., от които 14 милиона за намаления обем дейности, а над 8 млн. за работа в условия на епидемия. 1,4 е изплатената сума за поставени ваксини срещу вируса от специалистите извън болниците.
За първото полугодие касата е платила за МДД близо 67 милиона, а за денталната помощ – над 106 милиона лева.

Очаквано, най-много са средствата за РЗИ София-град, като общата изплатена сума в извънболничната помощ в столицата надхвърля 96 милиона лева.

петък, 23 юли 2021 г.

Медицински университет-Пловдив със статут на изследователски университет

Медицински университет – Пловдив е едно от седемте висши учебни заведения в страната, което получава статут на изследователски университет за следващите четири години. Списъкът беше одобрен от Министерския съвет вчера и от 2022 г. ще се актуализира до 1 ноември всяка година.

Другите университети, които отговарят на критериите са Медицински университет – София, Медицински университет – Варна,  Софийски университет "Св. Климент Охридски", Пловдивски университет „П. Хилендарски“, Технически университет – София и Химикотехнологичeн и металургичен университет – София.

Седемте университета имат значима по количество и качество научна продукция и най-голям брой цитирания в научната литература. Със значителен брой защитили докторанти се отличават широкопрофилните университети, а тези с инженерен профил имат научна продукция, видима в международните издания. Всички са със сериозен дял на привлечени средства от международни и национални проекти и програми, както и от договори с български и чуждестранни предприятия.

СУ и МУ-София събират над 5000 точки при необходим минимум от 1000. Между 2000 и 3000 са точките на медицинските университети във Варна и Пловдив и на Техническия университет в София. ХТМУ и Пловдивският университет имат между 1000 и 2000 точки.

Оценката за научната дейност на висшите училища се изчислява по приета неотдавна от кабинета методика, която включва само обективни критерии. Взимат се предвид научните резултати, видими в международните бази данни Scopus и/или Web of Science, и други проверими данни, отразяващи развитието на академичния състав, общественото и икономическото въздействие на научната дейност. Стойностите по конкретните показатели се изчисляват в точки и оформят крайна оценка по определена формула.

При определянето на първите изследователски университети е използвана информацията, представена от висшите училища в периода 2017-2020 г. във връзка с ежегодната оценка на тяхната научна дейност, съгласно Закона за насърчаване на научните изследвания.

Университетите бяха поканени да подготвят кандидатурите си за предстоящата процедура още на 24 юни т.г., след като МОН публикува за обществено обсъждане методика за придобиване на изследователски статут. В Министерството на образованието и науката постъпиха заявления от 26 висши училища. Те бяха оценени по приетата от служебния кабинет методика от междуведомствена група, създадена със заповед на министъра на образованието и науката.

Статутът на изследователско висше училище бе въведен в Закона за висшето образование през 2020 г. Той се дава за значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и високи резултати от научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели.

Изследователските университети ще получат допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност от Националния план за възстановяване и устойчивост. Затова определянето им е задължително условие за това неговата реализация да започне навреме.

 

вторник, 20 юли 2021 г.

Цялата страна влезе в зелената зона за COVID заболемаемост

12,9 на 100 000 души е средната за страната 14-дневна заболеваемост от COVID-19. Това сочат данните на Националния център по заразни и паразитни болести към 18 юли. Спадът спрямо предходната седмица е с 3,7 на сто.

За първи път от година насам цялата страна е в зелената зона на заболеваемост от коронавирус. Цветовите кодове обаче са променени спрямо въведените в Националния план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2, предложен от Министерството на здравеопазването и одобрен от Министерския съвет. Така спрямо новата кодификация у нас в зелената зона попадат всички области, в които заболеваемостта е под 100 на 100 000 души, а не както досега – под 20 на 100 000 души.

Припомняме, новите цветове на зоните, възприети в Плана, са зелен, оранжев, червен и тъмночервен, а заболеваемостта, на която те отговарят, е съответно до 100, до 250, до 500 и над 500 на 100 000 души.

Новата кодификация у нас се различава значително от възприетата и наложена от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC), по която до момента НЦЗПБ изчисляваше заболеваемостта от COVID у нас. Системата на ECDC също претърпя промени, като последната бе приета от ЕС на 14 юни тази година и според нея за определяне на цветовата зона се следят два показателя – 14-дневна заболеваемост на 100 000 души население и процент положителни случаи спрямо общия брой извършени тестове.

В зелената зона спрямо класификацията на ECDC попадат области, в които заболеваемостта е под 50 и процентът положителни тестове е под 4%, или заболеваемостта е под 75, а положителните тестове – под 1%. Така България е изцяло в зелената зона както по българските, така и по европейските критерии.

Областта с най-висока заболеваемост у нас остава София-област, където показателят е 22 на 100 000 души население. Най-ниска пък е отчетена в Кърджали и Кюстендил – 3 на 100 000 души.

14-дневната смъртност, отчетена от НЦЗПБ, намалява и достига 1,2 на 100 000 души. Спадът спрямо предходната седмица, когато тя беше 1,6 на 100 000 души, е с 25%.

петък, 16 юли 2021 г.

Три момичета влизат "Медицина" с пълно отличие в МУ-Пловдив

Три момичета са приети с максимален бал 36 в специалност „Медицина". Те са изкарали шестици на кандидатстудентските изпити по биология и химия, дипломите им също са отлични. Това показват резултатите от първо класиране на Медицински университет - Пловдив, съобщиха от учебното заведение.

От там отчитат успешна кандидатстудентска кампания. Излезе първо класиране за медицински и здравни специалности. Конкуренция не липсва, даже напротив.


"Регистрираме устойчив интерес на кандидат-студентите. Тези деца са положили много усилия. Някои от тях се подготвят в продължение на две години. Обнадеждена съм, че имаме достатъчно качествени кандидати, които ще учат в едно от най-елитните висши училища в нашата страна. Надявам се, че ще продължат да бъдат толкова упорити и ученолюбиви, за да се справят и занапред", 
заяви проф. Ани Белчева, зам.-ректор по учебна дейност във висшето училище.

Кандидатите за магистърските програми са 1279 и още 629 за бакалавър и професионален бакалавър. Те се състезават за 146 места в специалност „Медицина",  73 – „Дентална медицина" и 88 „Фармация". Вузът приема равен брой мъже и жени. Така на практика при жените за едно място се борят петима кандидати, а при мъжете – между трима и четирима в отделните специалности. И тази година се запазва тенденцията балът при дамите да е по-висок", заяви проф. Белчева.

В специалност „Медицина" последната класирана девойка е с бал 32.58. При мъжете максималният бал е 35.92, а минималният – 27.92. Близък до максималния е балът на първата приета жена в „Дентална медицина" – 35.30. Последната е влязла с 29.46. Максималният бал при момчетата е 34.94, а минималният – 26.18.

Най-високият бал във „Фармация" при жените е 35.76, а най-ниският – 29.52. Максималният бал при мъжете е 34.16, а минималният – 24.16. Университетът обяви, че няма да приема кандидати с бал, по-нисък от 24. Между 35 и 40 % от кандидатите имат Добър или Много добър резултат от двата изпита.   Класирането е по първо желание. Водеща е мотивацията на кандидат-студентите за успешното завършване на тяхното обучение и последващата им професионална реализация.

И тази година най-желаната специалност остава „Медицина". За нея документи са подали 641 души, от които 426 са жени. Желаещите за „Дентална медицина" са 322, от които преобладаващата част отново са жени - 218. На първо място „Фармация" са посочили 312 кандидати, от които 251 момичета.   

„Тази година има увеличен интерес и към бакалавърските специалности. Положихме доста усилия, за да дадем допълнителна информация. Да се свържем с училища в страната, където да популяризираме всички специалности. За първи път ще имаме обучение по специалност „Лекарски асистент", или така познатата преди години „Фелдшер". Имахме множество запитвания и 20-те отпуснати бройки се запълниха", обясни проф. Ани Белчева.

Тази година е увеличен и капацитетът за „Медицинска сестра", която попада в защитените специалности. Към първоначално обявените 100 са предвидени и 20 места за медицински сестри, които ще са на изнесено обучение в град Пазарджик. Запазва се интересът в специалностите „Медицинска козметика",  „Рехабилитация", „Рентгенов лаборант". При зъботехниците 54 кандидати се борят за 30 места.

Любопитен акцент е, че от миналата година в учебното заведение изпитът по „Етика" също е в тестова форма, която показва убедително познанията на кандидатите.

„Тестовата форма се въведе постепенно на изпитите по биология и химия в МУ-Пловдив. Това е начин за изпитване и на Държавните зрелостни изпити. Кандидатите в България и чужбина са подготвени за този формат и се представят успешно. Равномерното разпределение на резултатите в бакалавърските и магистърските програми показва неговата релевантност и обективност и мисля, че ще се наложи като такъв", счита проф. Ани Белчева.

В момента в Медицински университет – Пловдив тече и кандидатстудентската кампания за чуждестранни студенти. На проведените четири изпита на английски език, последният от които бе днес, са се явили между 80 и 190 човека, общо 511 до момента. Предстоят още две изпитни дати. Кандидатите полагат изпит по биология и химия в електронна среда. Борят за 360 места в специалност „Медицина", 100 в „Дентална медицина" и 20 във „Фармация".

„Имаме кандидати от над 40 държави. Основно са от Европа – от Великобритания, Германия, Италия, Гърция, но имаме и чуждестранни кандидат-студенти от Австралия, САЩ, Канада, Япония. Възможността за електронното подаване на документи, регистрация и провеждане на изпитите се оказа много удачна не само в условията на пандемия, а като регулярна процедура, затова смятаме да я запазим. Всички тези кандидати от различни краища на света успяват да се явят на посочените дати. По този начин споделяме опит с различни страни, изучаваме различни култури и обогатяваме нашите виждания относно обучението и новите технологии. Медицински университет – Пловдив се развива стремително през последните години, предлага качествено обучение и затова е търсено място на кандидат-студенти от целия свят", допълни зам.-ректорът по учебната дейност.

петък, 9 юли 2021 г.

ВАКСИНИРАЙ СЕ – СПАСИ ЖИВОТИ!

Медицинският университет, Районната колегия на Българския лекарски съюз и Районната здравна инспекция в Пловдив разпространиха призив, с който апелират хората масово да се ваксинират срещу коронавирус с цел опазване здравето на нацията.

Акцията е наречена "Ваксинирай се - спаси животи!"

Имунизацията у нас към момента е на доста ниско ниво. За това предупредиха представители на здравните власти, както и експерти. Със завършена имунизация по данни на Националния информационен портал към 8 юли са били едва 841 794 души. Общият брой поставени дози ваксини от началото на ваксинацията пък е 1 835 681. 

Според специалистите сега е  най-подходящият момент хората да се имунизират. Предимствата са, че има избор на ваксини, а заболеваемостта е ниска. При тези условия ваксинацията е най-успешна и се понася леко от организма.
четвъртък, 8 юли 2021 г.

В 4 секции организират избирателния вот в УМБАЛ „Свети Георги“

Общо 333 гласоподаватели – 207 пациенти и 126 служители от дежурния персонал на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив, ще упражнят правото си на глас в неделя, 11 юли 2021 г. Сформирани са 4 избирателни секции, съобщиха от ръководството на най-голямото лечебно заведение в страната. 

3 от секциите са разположени в Хирургическия блок – База 2 на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив на бул. „Пещерско шосе“ 66. Там ще гласуват 105 служители, които са на работа в деня на вота. 

Броят на пациентите в избирателните списъци на секциите в База 2 е 181. 

От тях 45 души ще гласуват в Клиниката по ортопедия и травматология на 5-ия етаж. Това са пациенти, настанени за лечение в клиничните звена от 1-ви до 5-и етаж включително. 

Втората секция в База 2 е на 11-ия етаж във Втора клиника по хирургия. Там правото си на глас ще могат да упражнят 110 пациенти от стационарите от 6-и до 12-и етаж. 

В Клиниката по инфекциозни болести, намираща се в съседство с Хирургичния блок, ще гласуват общо 26 пациенти от това лечебно звено и от Отделението по фтизиатрия към Клиниката по пневмология. 

21 служители на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив и 26 пациенти ще гласуват в единствената за База 1 на бул. „Васил Априлов“ 15А секция. Тя е разположена в Клиниката по кожни и венерически болести.